Voor elke klus, Kalshoven dus!

Contact
Dalfsen: 0529 - 431207 Zwolle: 038 - 4538944 Mail: info@kalshovendalfsen.nl

Privacy Statement

Kalshoven dienstverlening BV, gevestigd aan de Singel 14 te Dalfsen, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
de Singel 14, 7722 RR Dalfsen 0529-431207 https://www.kalshovendalfsen.nl

R. Kalshoven is de Functionaris Gegevensbescherming van Kalshoven dienstverlening zij is te bereiken via
privacy@kalshovendalfsen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Kalshoven dienstverlening verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze
zelf aan ons verstrekt.De gegevens die wij verwerken zijn:
Bedrijfsnaam, adresgegevens, emailadres, telefoonnnummer, voor en achternaam, (bankrekeningnummer),
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in
correspondentie en telefonisch,Gegevens over uw activiteiten op onze website.
Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
lijst met contactgegevens van de klant via een app.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Kalshoven dienstverlening verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Kalshoven dienstverlening analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Kalshoven dienstverlening volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
– Kalshoven dienstverlening verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kalshoven Dienstverlening neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kalshoven
Dienstverlening) tussen zit.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

Kalshoven dienstverlening bewaart uw persoonsgegevens zo lang als u klant blijft of interesse blijft tonen in de
diensten van Kalshoven Dientstverlening, er een wettelijke verplichting is om de gegevens te bewaren of Kalshoven
Dienstverlening op goede gronden meent gegevens noodzakelijkerwijs te mogen bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kalshoven dienstverlening deelt uitsluitend persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor
het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers
overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kalshoven
Dienstverlening blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Daarnaast verstrekt Kalshoven dienstverlening uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw
nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kalshoven dienstverlening gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht
om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van
uw persoonsgegevens door Kalshoven dienstverlening en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent
dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar
u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
privacy@kalshovendalfsen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteits
bewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw
privacy. We reageren zo snel mogelijk.

Kalshoven Dienstverlening wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoons
gegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Kalshoven Dienstverlening neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk
heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze
klantenservice of via privacy@kalshovendalfsen.nl

Voor elke klus, Kalshoven dus!